• tel. +48 71 794 77 83-84
 • fax +48 71 715 26 20


Mediacja


to alternatywna do postępowania sądowego metoda rozwiązywania sporów, stosowana niemal na całym świecie, także w sprawach sportowych.


Istotą mediacji jest zaangażowanie w konflikt bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora), która pomaga skonfliktowanym stronom w dojściu do porozumienia.


Celem mediacji jest zawarcie ugody, która będzie korzystna dla każdej ze stron.


Zobacz także:

Kto to jest mediator? Jak skorzystać z mediacji?

 • jest dobrowolna i poufna, gwarantuje pełną dyskrecję, chroni przed medialnym nagłośnieniem konfliktu,
 • umożliwia szybkie zakończenia sporu sportowego bez konieczności wszczynania postępowania przed sądem polubownym lub powszechnym,
 • jest skuteczna: ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej,
 • wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczenia,
 • nie jest konkurencją dla arbitrażu,
 • zapobiega eskalacji konfliktu, zmierza do zachowania poprawnych relacji,
 • pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku skonfliktowanych stron,
 • jest odformalizowana to formuła rozmowy stron ze sobą, przy udziale Mediatora, bez pism procesowych, sztywnych terminów, dowodów, świadków itp.Korzyści z mediacji

 • mediacja jest szybka (możliwość rozwiązania sporu w trakcie jednego lub kilku posiedzeń mediacyjnych trwających około 3 godzin),
 • gwarantuje poufność, pełną dyskrecję, nieupublicznienie informacji o sporze,
 • jest dobrowolna, strony muszą na nią wyrazić zgodę,
 • gwarantuje stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia,
 • strony mają wpływ na przebieg mediacji terminy i miejsca posiedzeń, czas ich trwania, uczestnictwo w postępowaniu osób trzecich, sposób prowadzenie mediacji (metodą pośrednią, przez internet, itp.),
 • jest odformalizowana, nie wymaga obecności profesjonalnych pełnomocników, sporządzania pism procesowych, ma formułę rozmowy stron przy udziale mediatora,
 • może być prowadzona za pośrednictwem interaktywnych narzędzi internetowych (mediacja on-line),
 • nie wymaga spotkania stron ze sobą (mediacja pośrednia, w której mediator spotyka się kolejno z każdą ze stron, ale strony nie uczestniczą we wspólnym posiedzeniu mediacyjnym),
 • jest metodą polubowną, której celem jest zawarcie porozumienia na warunkach korzystnych dla każdej ze stron,
 • jej przedmiotem może być niemal każdy spór sportowy, poza sprawami dyscyplinarnymi i związanymi ze stosowaniem dopingu Zobacz: sprawy do mediacji,
 • mediacja jako metoda polubowna pozwala odbudować zaufanie między stronami, poprawić relację, zachować dalszą współpracę.


Sprawy do mediacji

Mediacja może być prowadzona w niemal w każdej sprawie związanej z profesjonalnym uprawianiem sportu, w szczególności w sprawach:

 • zapłatę,
 • dotyczących realizacji umów sponsorskich,
 • kontraktów z zawodnikami,
 • licencji,
 • zmiany barw klubowych,
 • ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika,
 • dodatkowych świadczeń dla zawodników,
 • używania barw klubowych,
 • praw do wizerunku,
 • konfliktów między klubami a właścicielami obiektów sportowych,
 • wszystkich innych, w których istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu.


Nie prowadzimy mediacji w sprawach dyscyplinarnych
i związanych ze stosowaniem dopingu!Mediacja a arbitraż

Mediacja i Arbitraż to dwie alternatywne metody rozwiązywania sporów dające możliwość zakończenia sporu poza sądem powszechnym.

 • mediacja jako „wzmacniane negocjacje” nie jest metodą konkurencyjną do arbitrażu, raczej uzupełniającą, która powinna poprzedzać oddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu,
 • w mediacji strony same szukają rozwiązania sporu na korzystnych dla siebie warunkach, mediator wspiera ich w rozmowach, ale nie narzuca treści ugody, decyzja w tej kwestii pozostawiona jest wyłącznie stronom,
 • dzięki pomocy bezstronnego mediatora strony mają możliwość samodzielnego zakończenia sporu w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla każdej z nich,
 • przy arbitrażu sąd polubowny wskazuje stronom rozwiązanie, decyzyjność stron jest ograniczona, większy jest także formalizm i z reguły dłuższy termin zakończenia sporu,
 • wyrok sądu arbitrażowego często „rozstrzyga spór”, co niekoniecznie musi oznaczać jego faktyczne zakończenie, wyrok może nie być korzystny dla jednej lub oby stron, może tym samym generować kolejne konflikty,
 • poddanie sporu pod mediację nie wyłącza możliwości wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w spornych kwestiach.